Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Paperkids consultancy & support.


Algemene voorwaarden Paperkids


Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Paperkids, hierna te noemen opdrachtnemer, en haar wederpartijen, hierna te noemen opdrachtgever.

2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag van de opdrachtgever kosteloos door de opdrachtnemer verzonden en zijn beschikbaar op de website via www.paperkids.nl.

3. Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.

4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn vastgelegd en zijn aanvaard en zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

5. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

6. Indien op welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht.


Artikel 2 Prijs en betaling

1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij expliciet anders aangegeven.

2. De opdrachtnemer stelt de tarieven en prijzen voor de door haar te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten per kalenderjaar vast. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd deze tarieven per kalenderjaar aan te passen, indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dit met inachtneming van een aanzegtermijn van minimaal 3 kalendermaanden.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door de opdrachtnemer aangekondigde prijswijziging, zoals bedoelt in artikel 2.1 is de opdrachtgever gerechtigd binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de tariefswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Per de datum waarop de opdrachtnemer de prijswijziging in laat gaan.

4. De opdrachtnemer zal aan het einde van iedere opdracht (tenzij anders is overeengekomen) aan opdrachtgever een factuur doen toekomen voor de in die opdracht beschreven werkzaamheden.

5. Betalingen van de in artikel 2.4 genoemde facturen dienen te geschieden binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur, op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.

6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).


Artikel 3 Gegevens verstrekken door opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kantoor en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie.

2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in artikel 3.1 genoemde voorwaarden voldoet.


Artikel 4 Geheimhouding

1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer staan ervoor in dat alle na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is, of moet zijn, dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een opdrachtgever of opdrachtnemer als zodanig is aangeduid.


Artikel 5 Auteursrecht

1. Programma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet en verschaffen in relatie tot de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uitsluitend recht van gebruik daarvan, tenzij de opdrachtgever schriftelijk het gebruik daarvan binnen door de opdrachtgever aan te geven grenzen aan de opdrachtnemer heeft toegestaan.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die schade in ieder geval beperkt tot 50% van het totaal door haar ter zake van de laatste overeenkomst tussen partijen aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

2. Indien de opdrachtgever de aan enige dienst of overdracht verbonden risico's ter verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de opdrachtnemer vervalt.

3. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.


Artikel 7 Overmacht

1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede een ontoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet (volledig en/of tijdig) door een derde nakomen van diens verplichtingen jegens opdrachtnemer, alsmede werkstakingen.

3. Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen al ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.


Artikel 8 Mededelingsplicht

1. In geval een van beide partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.


Artikel 9 Duur en beëindiging

1. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door beide partijen overeengekomen tijdstip.

2. Indien de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat voor een onbepaalde duur, vangt de overeenkomst (tenzij anders overeengekomen) aan op de dag van het door beide partijen rechtsgeldig ondertekenen van de overeenkomst en zal de overeenkomst voortduren totdat een der partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaanden door opzegging beëindigt.

3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd of indien de zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt of in andere handen overgaat. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 9 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Rotterdam bevoegde rechter. Van een geschil is sprake als een der partijen bij aangetekend schrijven verklaart dat zulks het geval is.

3. Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde, respectievelijk vernietigde gedeelte van deze Algemene Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar.